Nezakonita postupanja u radnom okruženju i povreda prava osobnosti – diskriminacija, uznemiravanje i mobbing

 

Intenzivna jednodnevna edukacija

Cilj edukacije

Nezakonita postupanja u radnom okruženju i povreda prava osobnosti – diskriminacija, uznemiravanje i mobbing sve su češće pojave u hrvatskom društvu. Kako ih prepoznati? Koje su posljedice za radnika, a koje za pravni subjekt? Kako ih spriječiti i kako se zaštititi? Koja su prava radnika da prekine rad i vodi sudski postupak zbog uznemiravanja, koje su štetne posljedice i stavovi sudova te zašto dolazi do povrata naknade plaće zbog nezakonitog prekida rada, samo su neka od pitanja na koja će Vam ova edukacija dati odgovore.

Kroz analizu aktualne sudske prakse Ustavnog suda RH i europskih sudova (Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije), ova edukacija daje detaljan prikaz cjelokupne tematike neetičkog ponašanja, tj. nezakonitog postupanja i povrede prava osobnosti koja uključuje diskriminaciju, uznemiravanje i mobbing.

Kome je edukacija namijenjena?

Voditeljima ljudskih resursa, osobama koje odlučuju o pravilima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, pravnicima, odvjetnicima, sucima, članovima radničkog vijeća, sindikalnim povjerenicima i etičkim povjerenicima. Edukacija je namijenjena poslodavcima u privatnom sektoru, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S.

Sadržaj edukacije:

Zaštita dostojanstva radnika, mobbing, uznemiravanje

 • Zaštita dostojanstva radnika i obveze poslodavca prilikom donošenja pojedinačnih odluka
 • Mobbing
 • Uznemiravanje
 • Radnopravno sankcioniranje počinitelja uznemiravanja i mobbinga
 • Podnošenje tužbe za naknadu štete protiv uznemiravatelja umjesto poslodavca
 • Pravo radnika da prekine rad i vodi sudski postupak zbog uznemiravanja – štetne posljedice, stavovi sudova
 • Zlouporaba prava na zaštitu (primjeri)

Diskriminacija

 • Pravni okvir diskriminacije sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije
 • Oblici diskriminacije (definicije, primjeri)
 • Zaštita prava diskriminirane osobe
 • Izazovi žrtvi diskriminacije u primjeni antidiskriminacijskog zakonodavstva
 • Najčešće vrste sporova kod diskriminacije
 • Utvrđivanje zabranjenih temelja diskriminacije
 • Pravila o teretu dokazivanja u sudskom sporu
 • Vrste i visine naknade štete
 • Povrat naknade plaće zbog nezakonitog prekida rada
 • Diskriminacija, mobbing i uznemiravanje u praksi Ustavnog suda RH i europskih sudova (Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije)

Predavačica: mr.sc. Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Mjesto: online

Cijena: 990,00 kn + PDV

ONLINE PRIJAVA

KALENDAR EDUKACIJA


Mr.sc. Iris Gović-Penić

Sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Radila je u Ministarstvu pravosuđa na mjestu načelnice odjela u Pravosudnoj akademiji. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu.

Kao predavač sudjelovala je na brojnim seminarima, okruglim stolovima i radionicama. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je gost predavač na Visokoj poslovnoj školi RRIF. Sudjeluje također i kao autor obrazovnih materijala, te voditelj radionica u organizaciji Pravosudne akademije.

Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik i Pravo i porezi. Sudjelovala je kao ekspert na nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova EU. Koautorica je Priručnika o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu.

Autorica je knjige „DISKRIMINACIJA, UZNEMIRAVANJE I MOBING – radnopravni okvir i sudska praksa“, koja na sveobuhvatan način, a potkrijepljeno brojnom sudskom praksom, obrađuje temu uznemiravanja i mobinga na radnom mjestu.