Autor: Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

Ima li poslovni subjekt etičku odgovornost?

...poslovni subjekti (trgovačka društva), kao pravne osobe, imaju autonomnu zakonsku i etičku odgovornost prema trećima te imaju obvezu usklađivanja sa zakonima, pravilnicima i standardima propisanim na tržištima na kojima posluju.

Read More